blazho.nastov MediniProject By blazho.nastov

EMF model